Könyvtárhasználati szabályzat

1. A könyvtárba beiratkozhat minden magyar állampolgár, aki a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja és betartja. A könyvtári tagság egy naptári évre szól, és minden év elején megújítható. A könyvtár használata díjtalan. Felnőttek beiratkozása személyi igazolvány alapján, a tanulóké szülői, ill. eltartói kezességvállalással történik.

2. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alapszolgáltatások:
• könyvtárlátogatás
• az állomány helyben használata
• az állományfeltáró eszközök használata: katalógusok
• információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

3. Minden, az előzőekben fel nem sorolt szolgáltatás beiratkozáshoz kötött. Igénybe vehető szolgáltatások az alapszolgáltatásokon túl:
• könyv-, napilap és folyóirat, CD, DVD kölcsönzése
• könyvtárközi kölcsönzés
• az állományfeltáró eszközök használata
• számítógép és internet használata, nyomtatás

4. E a szolgáltatásokon felül lehetőség van még fénymásolásra.

5. Beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell közölni: név, születési hely és idő, lakhely, személyi igazolvány száma. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.

6. A könyvtárat a látogatók csak nyitvatartási időben használhatják. Kivéve a szervezett foglalkozásokat, tanórákat, rendezvényeket.

7. Az olvasó minden alkalommal hozza magával az olvasójegyét. Egy-egy alkalommal maximálisan 5 dokumentum kölcsönözhető négy hét időtartamra, amely szükség esetén kétszer meghosszabbítható újabb négy hétre. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetőek.

8. Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentum árát az olvasó köteles megtéríteni, vagy egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükségessé vált művel pótolni.

9. A könyvtár állományának következő részei csak helyben használhatók, illetve csak egy-egy tanítási órára kölcsönözhetők ki: kézikönyvtár, bekötött folyóiratok, videokazetták, CD lemezek, CD-ROM-ok, stb. (A folyóiratok szükség esetén 2-3 napra kölcsönözhetők)

10. A könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók meg az állományában. Az ezzel kapcsolatos költségeket az olvasó állja.

11. Amennyiben a nevelőtestület igényli és a példányszám lehetővé teszi, néhány fontos kézikönyvet és pedagógiai irodalmat a tanári szobákban és szertárakban lehet elhelyezni.

12. A könyvtárhasználati órákat és a könyvtári órákat a tanmenetek tartalmazzák.
Azokat a tanév elején a könyvtárossal egyeztetik a nevelők. A könyvtárhasználati órákat a könyvtáros tartja a szaktanár közreműködésével, a könyvtárban tartott tanítási órákat a szaktanár a könyvtáros közreműködésével.

13. A könyvtáros segítséget nyújt a katalógusok, adatbázisok, internet használatához. A számítógépek és az internet használatára külön szabályzat vonatkozik. (2. sz. melléklet)

14. A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárjuk a fegyelmezett, csendes magatartást.

15. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

16. A könyvtár nyitva tartási rendje: az éves munkatervben szabályozva